1. Definitioner och inledning

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då Finana AB (“Bolaget”) som tillhandahåller information och tjänster via mobilappen Datia (”Tjänsten”).

1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.3 Genom att använda Tjänsten skapas ett konto i Datia (“Konto”) och därmed godkänner du Villkoren och ingår ett avtal med bolaget om bolagets tillhandahållande av Tjänsten enligt Villkoren.

2. Personuppgiftsbehandling

4.1 För att kunna använda Tjänsten behöver vi inhämta och behandla personuppgifter från dig. Sådan handling sker på sätt som närmare beskrivs i Personuppgiftshantering.

3. Tjänsten

3.1 Tjänsten innebär att du tillhandahålls sammanställd information om ditt aktie och fondsparande samt relaterad hållbarhetsinformation. Tjänsten aktiveras genom att du loggar in enligt Datias anvisningar. När du gör detta ger du ditt uttryckliga godkännande till och uppdrar åt Datia att för din räkning använda och ladda ned information från tredje part till ditt Konto samt att sådan tredje part lämnar ut informationen till Datia för användning i Tjänsten enligt dessa Villkor.

3.2 När du godkänt att informationen laddas ned till ditt Konto skickas förfrågan om detta omedelbart vidare till tredje part. Tiden för att genomföra sammanställningen av informationen varierar beroende på tid för identifiering och hur mycket information som ska hämtas, men genomförs så snart som möjligt efter ditt godkännande.

3.3 Tjänsten omfattas inte av den finansiella regleringen utan är en renodlad informationstjänst och Bolaget står därmed inte under finansinspektionens tillsyn och skall inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller byta finansiella produkter som fonder och aktier.

3.4 Bolaget ansvarar inte för att informationen som presenteras i Tjänsten är korrekt. Bolaget ansvarar inte heller för eventuella beslut som tas baserat på informationen som presenteras i Tjänsten.

4. Avgifter och användning

4.1 Användningen av Tjänsten är kostnadsfri.

4.2 Du ansvarar för och garanterar härmed att:

(i) Ingen information som du laddar upp eller lägger in i Tjänsten gör intrång i någon annans rättigheter eller står i strid med annan lag eller avtal.

(ii) Du har rätt att förfoga över inloggningsuppgifter och all information samt har inhämtat erforderliga godkännanden i den omfattning som krävs för att använda Tjänsten och för att Datia ska ha rätt att tillhandahålla dig Tjänsten.

(iii) Din användning av Tjänsten sker enligt dessa Villkor.

(iv) Du håller dina inloggningsuppgifter och personliga behörighetsfunktioner skyddade mot obehörig åtkomst.

(v) Du håller din tekniska utrustning skyddad mot obehörigt nyttjande.

5. Avtalsbrott och Bolagets ansvar

5.1 Datia har rätt att när som helst stänga av dig som användare och avsluta ditt Konto om du bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Datia eller tredje part skada.

5.2 Datias målsättning är att all information i Tjänsten ska vara så korrekt och uppdaterad som möjligt. Datia kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsten. Datia kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon information inte är korrekt eller funktionalitet inte fungerar som förväntat, annat än som följer av Datias ansvar enligt lag.

5.3 Datia tar inte något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på din användning av Tjänsten. Datia tillhandahåller inte rådgivning.

6. Klagomål

6.1. För kontakt med oss ber vi dig att vända dig till feedback@Datia.app

6.2 Skulle du efter kontakt med oss vara missnöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas.

6.3 Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.

7. Avtalstid och avslut

7.1 Avtalet med bolaget enligt dessa Villkor löper tillsvidare. Både Du och bolaget har rätt att när som helst säga upp avtalet, avsluta ditt Konto och din användning av Tjänsten med omedelbar verkan. Du avslutar avtalet genom att välja “Ta bort konto” i Tjänsten.

7.2 När ditt avtal upphör kommer Datia att radera information som kan hänföras till dig, som närmare beskrivs i Personuppgiftshantering.

8. Övrigt

8.1 Datia har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har Datia rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

8.2 Du har rätt att på egen begäran få en kopia av dessa Villkor som endast finns tillgängliga på svenska.

8.3 Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

9. Ansvarsbegränsningar

9.1 Vi tillhandahåller inte investeringstjänster enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och är inte auktoriserade att bedriva sådan verksamhet. Således står vi inte under Finansinspektionens tillsyn.

9.2 Den information som tillhandahålls genom Datia ska inte betraktas som investeringsrådgivning eller annan form av personliga rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Informationen utgör endast underlag för beslutsfattande och alla eventuella investeringsbeslut fattas och genomförs av Dig.

9.3 All användning av Datia sker på egen risk. Beslutsunderlag och annan information tillhandahålls utan garantier avseende säkerhet, risknivå eller korrekthet. Du uppmärksammas härmed på att all investering i aktie- och kapitalmarknaden innebär ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och Du kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat.

9.4 Vi ansvarar inte för direkt eller indirekt skada eller förlust som orsakas Dig eller tredje man på grund av information som tillhandahålls genom Datia eller på grund av brister i Datia tillgänglighet, prestanda eller liknande omständigheter som kan hindra Ditt användande av Datia. Vidare ansvarar vi inte för tredje mans handlingar, uppgifter eller data.

10. Ändring av villkor

10.1 Bolaget har rätt att när som helst ändra Tjänsten, Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsten. Bolaget ska då med rimlig framförhållning meddela dig om ändring av Villkoren.